google-site-verification=WX0UZE5bIY2_kg8nHDslVamAicMdt2SjyGf_CCUgbFM

Women’s Joururi from East and West Japan (3rd in a series)

Yuzuruha no Kai – Shinnai and Gidayu: Keiseikoi Bikyaku

 

Date: Sunday, January 15, 2017
Time: 1 p.m. (doors open 12:30 p.m.)
Place: Small Hall (5F) at Kioi Hall (across the street from the Hotel New Otani)
Tickets: 4,000 yen; no reserved seats
For information and tickets, contact the Kioi Hall Ticket Center, Tel: 03-3237-0061 Or Tsuruga Isekichi, Tel: 090-5390-2447; isekichi3@gmail.com

Performers
Shinnai Joururi: Tsuruga Isekichi
Shamisen: Tsuruga Ise’ichiro, Shinnai Katsushizu, Tsuruga Iseyuki
Gidayu Joururi: Takemoto Koshiko
Shamisen: Tsuruzawa Kanya, Tsurusawa Tsugahana

Program
1:00 to 1:05: Explanatory Remarks: Yanai Yuko
1:05 p.m.: Shinnai: Ninokuchi Mura: First part
1:30 p.m.: Gidayu: Ninokuchi Mura: Second part
2 p.m. to 2:15 p.m.: Intermission
2:15 p.m.: Gidayu & Shinnai: Keiji: Dango Uri

Copyright © Tsuruga Wakasanojo, All Rights Reserved : ver5